Regulamin

Serwis Informacyjny

e-kudowa.pl

 

REGULAMIN

 

§ 1 Definicje

 

 1. Właściciel/Administrator- podmiot prowadzący Serwis Informacyjny www.e-kudowa.pl - www.e-fox.pl Sp. z o.o. ul. Młyńska 4, 64-140 Boszkowo.
 2. Redakcja – grupa osób wraz z Administratorem, uprawniona do zamieszczania treści w Srewisie Informacyjnym www.e-kudowa.pl.
 3. Serwis – witryna internetowa www.e-kudowa.pl dostępna pod adresem www.e-kudowa.pl, umożliwiająca użytkownikom dostęp do informacji.
 4. Regulamin – prawa i obowiązki, określające warunki korzystania oraz sposób funkcjonowania Serwisu.
 5. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Zamówienie – pisemne zlecenie złożone Administratorowi przez Klienta, za posrednictwem stosownego formularza, zawierające dane o warunkach, kosztach oraz tresci emisji informacji zamówionej przez Klienta i zamieszczonej w Serwisie.
 7. Emisja bezpłatna – prezentacja informacji, zgodnych z celem serwisu.
 8. Emisja odpłatna – prezentacja informacji, zgodnych z celem serwisu, będąca realizacją złożonego zamówienia.
 9. Klient – osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała zamówienia usług u Administratora i opłaciła je w wyznaczonym w zam. terminie.
 10. Komentarz – opinia użytkownika Serwisu, dobrowalna i anonimowa, przekazana Redakcji poprzez moduł dodawania komentarzy; będąca merytoryczną opinią na temat usług świadczonych przez danego przedsiębiorcę.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników i Klientów.
 2. Każdorazowe skorzystanie z Serwisu za pośrednictwem sieci Internet jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Dane osobowe Użytkowników i Klientów Serwisu podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez Administratora, bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.
 5. Zastrzeżone, w §2 pkt 4. prawo Administratora , nie odnosi się do Klientów Serwisu, dla których szczegółowe warunki korzystania z Serwisu określa odrębna Umowa.
 6. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia Komentarza bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia autora rekomendacji. Rekomendacje zgłoszone przez innych Użytkowników jako 'nadużycie' podlegają szczególnej ocenie i weryfikacji.
 7. W przypadku nadesłania w komentarzu treści niezgodnych z prawem, celem Serwisu lub poszanowaniem dóbr osobistych, Redakcja odstąpi od ich publikacji.

 

§ 3 Warunki techniczne świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagany jest dostęp do sieci Internet.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, będące wynikiem zdarzeń losowoch oraz awarii serwerów lub instalacji, do nich podłączonych, nie wynikających z winy Administratora.

 

§ 4 Warunki świadczenia usług w Serwisie

 

 1. Zamówienie Klienta złożone Właścicielowi Serwisu, sporządzane jest wyłącznie na podstawie ustaleń zaakceptowanych podczas indywidualnych kontaktów pomiędzy stronami.
 2. Serwis nie świadczy usług na podstawie umów zawieranych na odlełość.
 3. W imieniu Admnistratora, podczas negocjacji prowadzonych z Klientem, dotyczących warunków i treści zamówienia, mogą występować wyłącznie osoby zatrudnione przez www.e-fox.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Boszkowie.
 4. Każde Zamówienie zawiera informację o czasie jego obowiązywania oraz warunkach jego rozwiązania, wygaśnięcia lub kontynuacji.

 

§ 5 Odpowiedzialność

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Serwisu oraz wprowadzania zmian w jego treści lub układzie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje oraz skutki działań podjętych, na podstawie zamieszczonych w Serwisie informacji, przez jego Użytkowników.
 3. Administrator nie gwarantuje, że informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu, spełnią oczekiwania Użytkownika, co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 4. Roszczenia w zakresie ochrony danych osobowych, treści oraz usług dostarczanych przez kontrahentów Administratora, należy kierować wyłącznie do kontrahentów Serwisu, dostarczających danych treści i usług.
 5. Poniesione szkody lub korzyści utracone przez Użytkowników Serwisu podlegają wyłączeniu z odpowiedzialności Administratora, w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe prawo zakresie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do udaremniania wszelkich prób podejmowanych przez Użytkowników, których celem jest dostarczanie do Serwisu treści (w szczególności komentarzy do wiadomości) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 7. Podmiotem wszelkich roszczeń z tutułu naruszenia obowiązującego prawa, będących wynikiem korzstania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, jest wyłącznie osoba fizyczna lub prawna, która naruszeń tych dokonała. W takich wypadakach Administrator nie ponosi odpowiedzialności karnej, cywilnej lub administracyjnej.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin podlega polskiemu prawu.
 2. Treść regulaminu dostępna jest na stronie www.e-kudowa.pl/regulamin
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłoszone na stronie serwisu w zakładce "Regulamin" minimum 14 dni przed ich wejściem w życie.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia na stronie tj. 01/01/2018.

                                          

Ostatnio dodane firmyOstatnio dodane firmy

Hotel Hron

Nazwa firmy:

Hotel Hron

Lokalizacja, branża:

dolnośląskie | Hotele

Jumina

Nazwa firmy:

Jumina

Lokalizacja, branża:

dolnośląskie | Pokoje gościnne